Ga terug
Dit reglement is van Korfbalvereniging De Korfrakkers, gevestigd te Erp


Definities


 • Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • Bijzonder persoonsgegeven: Een persoonsgegeven dat iets zegt over iemand zijn godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of zijn gezondheid;
 • Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger. In dit reglement gaat het om de leden;
 • Wettelijk vertegenwoordiger: Indien de betrokkene de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, wordt de betrokkene vertegenwoordigd door zijn wettelijk vertegenwoordiger. Meestal zal dit een ouder zijn maar het kan hier ook gaan om een voogd;
 • Verantwoordelijke: De verantwoordelijke stelt vast welke persoonsgegevens er verwerkt worden én wat het doel is van die verwerking. Wanneer er in dit reglement gesproken wordt over de Verantwoordelijke dan wordt daarmee het bevoegd gezag van De Korfrakkers bedoeld.
 • Bewerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • Derde: Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;



1. Reikwijdte en doelstelling


 1. Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van leden van De Korfrakkers.
 2. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door De Korfrakkers worden verwerkt. Dit reglement heeft tot doel:
 • de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens;
 • vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt;
 • de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen;
 • de rechten van betrokkene te waarborgen.
 


2. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens


Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt De Korfrakkers zich aan de relevante wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaatst voor:
 1. de organisatie of het geven van trainingen, de begeleiding van leden, dan wel het geven van adviezen;
 2. het verstrekken of ter beschikking stellen van trainingsmiddelen;
 3. het bekend maken van informatie over de organisatie en trainingsmiddelen als bedoeld, onder 1 en 2, alsmede informatie over de leden, bedoeld in het eerste lid, op de eigen website;
 4. het bekendmaken van de activiteiten van de vereniging op de eigen website;
 5. het berekenen, vastleggen en innen van contributiegelden en bijdragen of vergoedingen voor startgelden of verenigingsactiviteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 6. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle;
 7. het onderhouden van contacten met de oud-leden van de verantwoordelijke;
 8. de uitvoering of toepassing van een andere wet.



3. Doelbinding


Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. De vereniging verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om die vastgestelde doelen te bereiken.



4. Soorten gegevens


De door De Korfrakkers gebruikte categorieën van persoonsgegevens worden in een “Verwerkingsregister” opgesomd.



5. Grondslag verwerking


Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:
 1. Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 2. Overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 3. Wettelijke verplichting: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan De Korfrakkers onderworpen is;
 4. Gerechtvaardigd belang.



6. Bewaartermijnen

De Korfrakkers bewaart de gegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.



7. Toegang


De Korfrakkers verleent slechts toegang tot de in de administratie en systemen van de vereniging opgenomen persoonsgegevens aan:
 1. de bewerker en de derde die onder rechtstreeks gezag van De Korfrakkers staat;
 2. de bewerker die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;’
 3. derden die op grond van de wet toegang moet worden verleend, waarbij alleen toegang
 4. wordt verleend aan de gegevens waartoe volgens de wet toegang toe moet worden gegeven.



8. Beveiliging en geheimhouding


 1. De Korfrakkers neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 2. De Korfakkers zorgt dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.
 3. Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt de vereniging rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens.
 4. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden (zoals bijvoorbeeld zorggegevens), en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.


9. Verstrekken gegevens aan derden


Wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat kan De Korfrakkers de persoonsgegevens verstrekken aan derden. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan ook plaatst vinden na toestemming van de betrokkene.



10. Website & Social media


Website

Op onze website en in onze Social Media berichten kun je links naar externe websites aantreffen. Bijvoorbeeld die van onze sponsoren. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten De Korfrakkers om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Lees de privacy verklaringen en het cookiebeleid van deze betreffende websites om te weten hoe zij omgaan met privacy.


Social media

Je kunt de content van onze website delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Wij hebben de volgende Social Media buttons geplaatst op onze website: Facebook. Lees de privacy verklaringen van deze Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.



11. Rechten betrokkenen


 1. Recht op inzage: Elke betrokkene heeft recht op inzage van de door De Korfrakkers verwerkte persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben.
 2. De Korfrakkers kan vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de verzoeker.
 3. Betrokkene kan een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen.
 4. Recht op Verzet: de betrokkene kan zich verzetten tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van diens persoonlijke omstandigheden. Dit dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij het bestuur. De Korfrakkers dient binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van een verzoek hieraan schriftelijk gehoor te geven dan wel deze schriftelijk, gemotiveerd af te wijzen. De Korfrakkers kan de betrokkene laten weten dat er meer tijd nodig is en deze termijn verlengen met maximaal 4 weken.
 5. Uitvoeren verzoek: Indien een verzoek van de betrokkene wordt gehonoreerd, draagt De Korfrakkers zorg voor het zo spoedig mogelijk doorvoeren van de verzochte wijzigingen.



12. Intrekken toestemming


Voor zover voor de verwerking van persoonsgegevens voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming ten allen tijden door de wettelijk vertegenwoordiger worden ingetrokken.



13. Transparantie


 1. De Korfrakkers informeert de betrokkene over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien het type verwerking dat vraagt, informeert De Korfrakkers iedere betrokkene apart over de details van die verwerking.
 2. De Korfrakkers informeert de betrokkene – op hoofdlijnen – ook over de afspraken die gemaakt zijn met derden en bewerkers die persoonsgegevens van de betrokkene ontvangen.



14. Klachten


Wanneer u van mening bent dat het doen of nalaten van De Korfrakkers niet in overeenstemming is met de AVG of zoals dat is uitgewerkt in dit reglement is, dan dient u zich te wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van De Korfrakkers, privacy@korfrakkers.nl.



15. Wijzigingen reglement

Dit reglement wordt na instemming van de Algemene Ledenvergadering vastgesteld door de verantwoordelijke. De verantwoordelijke maakt dit reglement openbaar via de website. De verantwoordelijke heeft het recht dit reglement, na instemming van de ALV, te wijzigingen.



16. Slotbepaling


Dit reglement wordt aangehaald als “De Korfrakkers privacyverklaring” en treed in werking op 25 mei 2018.