Ga terug

Huishoudelijk regelement versie 5 - 21 maart 2020


Artikel 1: Algemene Bepalingen


 1. De vereniging genaamd Korfbalvereniging De Korfrakkers Erp, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 1 november 1964 en is gevestigd te Erp
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 29 mei 1979 (2018 volgt een update).Artikel 2: Leden


De vereniging bestaat uit:

 • Leden van de KangoeroeKlup
 • Pupillen*
 • Aspiranten
 • Junioren**
 • Senioren***
 • Niet-spelende / steunende leden
 • Vrijwilligers
*       Pupillen zijn de leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
**      Junioren zijn de leden die de leeftijd van negentien jaar nog niet hebben bereikt.
***     Senioren zijn leden van negentien jaar en ouder.Artikel 3: Het lidmaatschap


 1. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 2. Nieuwe leden melden zich aan bij de ledenadministratie van de vereniging, door middel van het digitale inschrijfformulier.
 3. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van aanmelding.
 4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij het KNKV.
 5. Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 april van het betreffende jaar schriftelijk te geschieden aan de penningmeester van de vereniging.


Artikel 4: Rechten en plichten van leden


Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:
 
 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en overige verenigingsactiviteiten.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van het KNKV.Artikel 5: Veilig Sportklimaat


 1. De Korfrakkers staat voor: samen werken aan een sociaal emotioneel veilige omgeving voor alle kinderen, vrijwilligers, trainers/coaches, scheidsrechters en ouders. Er wordt gewerkt aan een positief sport- en spelklimaat op de vereniging.
 2. De werkgroep ‘Bij Ons’ is een samenwerking van alle sport- en activiteitenaanbieders in Erp. Zij zetten zich gezamenlijk in voor een veilig sport- en spelklimaat in Erp.
 3. Er zijn 3 regels opgesteld, geldend voor alle verenigingen uit Erp die zich hierbij aan willen sluiten. De regels zijn:

  Bij ons..
 • Moedigen we elkaar positief aan;
 • Waarderen we ieders talent;
 • Is iedereen welkom; 
       4. Als vereniging doen wij er alles aan om deze regels te waarborgen en ondersteunen wij het beleid dat de commissie  ‘Bij ons’ maakt en uitvoert op de vereniging.
 


Artikel 6: Contributiebetaling


 1. De jaarlijkse contributie wordt voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar geïncasseerd.
 2. Betaling geschiedt middels automatische incasso.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft het lid zijn contributie geheel verschuldigd, tenzij door het bestuur anders wordt bepaald
 4. De contributie voor het volgende lidmaatschapsjaar wordt voorafgaande aan dat lidmaatschapsjaar in de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld.
 5. Steunende leden en donateurs voldoen een jaarbijdrage waarvan de minimale hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Leden VergaderingArtikel 7: Straffen


 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, danwel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van het KNKV, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald, tenzij door het bestuur anders wordt bepaald.
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van het KNKV wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.Artikel 8: Clubkleuren


 1. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit
  a. shirt:          Oranje; beschikbaar gesteld door de vereniging
  b. broek/rok:  Zwart; door leden zelf aan te schaffen conform de dan geldende richtlijnen.
  c. kousen:     Zwart; door leden zelf aan te schaffen conform de dan geldende richtlijnen.
 2. Er wordt in trainingskleding getraind.
   


Artikel 9: Bestuur


 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
 3.  - de algemene leiding van zaken;
   - de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
   - het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
   - benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 4. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per 6 weken.
 5. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 6. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. (N.B. Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het staken van de stemmen, dan vervalt de volgende tekst van dit lid 5.) Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.Artikel 10: Het dagelijks bestuur


 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter: geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven; is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris: voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren; heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd; zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen; houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 4. Taken van de penningmeester: beheert de gelden van de vereniging; zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven; houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.Artikel 11: Commissies


 1. Het bestuur stelt commissies vast op initiatief van het bestuur of de leden.
 2. De commissie heeft minimaal een voorzitter en een lid.
 3. De commissie vergadert minimaal éénmaal per jaar.
 4. De commissie stelt jaarlijks een jaarverslag op en verstrekt dit aan het bestuur.
 5. Het bestuur informeert de algemene ledenvergadering over de jaarverslagen van de commissies.
 


Artikel 12: Wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door de technische commissie (TC) te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door de TC. De leider is de eerstverantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan de TC.
 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
 5. Het bestuur en TC zijn bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door het KNKV toestemming is verleend.
 6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een team en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.Artikel 13: Privacy en lidmaatschap


 1. De privacy van de leden is in overeenstemming met de geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Het ledenbestand van De Korfrakkers kan enkel met toestemming van het bestuur en de leden aan derden worden verspreidt.
 3. Vereniging De Korfrakkers is onderdeel van het Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond en hiermee zijn de leden van De Korfrakkers ook lid van De KNKV. Alle zaken met betrekking tot privacy in relatie met de KNKV zijn geregeld bij De KNKV.
 4. De Korfrakkers heeft een functionaris Gegevensbescherming die toeziet op de juiste verwerking en verspreiding van persoonsgegevens.
 5. De vereniging heeft gegevens van leden nodig te behoeven van sportondersteuning, begeleiding, informatieoverdracht en voor een juiste administratieve organisatie. Hiertoe worden de gegevens opgeslagen in de ledenadministratie.
 6. De ledenadministratie is voor het bestuur toegankelijk en wordt beheerd door de penningmeester van de vereniging.
 7. Gebruikers van persoonsgegevens van leden tekenen hiervoor een geheimhoudingsplicht.
 8. Ouders van leden onder 16 jaar en overige leden hebben het recht om persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn).Een verzoek hiertoe dient schriftelijk ingediend te worden bij de penningmeester.
 9. Het maken en publiceren van beeldmateriaal van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen dient altijd een gerechtvaardigd belang te hebben. Direct marketing, promotie van de vereniging of wedstrijdverslaggeving vallen onder dit belang.
 10. Voor gebruik van foto’s/video van leden op de sociale mediakanalen van de Vereniging wordt in het inschrijfformulier toestemming gevraagd.
 11. Een verzoek tot het intrekken van een eerder gegeven instemming dient schriftelijk bij het bestuur kenbaar te worden gemaakt. 
 Artikel 14: Wijziging van het huishoudelijk reglement

 

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quotum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
 


Artikel 15: Slotbepaling


 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na publicatie in de nieuwsbrief waarin de tekst van het reglement is opgenomen.